bez zdjecia icon

mgr  JOLANTA  GAJEWSKA-BANASIAK
psycholog, nauczyciel dyplomowany, dyrektor

Od 1.09.2002 roku pełni funkcję dyrektora poradni. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej. Ukończyła Studium Podyplomowe Diagnozy i Orzecznictwa Upośledzenia Umysłowego (WSPS), kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą oraz liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i orzecznictwem. Współpracuje z placówkami służby zdrowia, domami dziecka, szkołami przyszpitalnymi i specjalnymi, młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii, młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym.

bez zdjecia icon

mgr  DANUTA  GMOSIŃSKA
pedagog, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor

Specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej, ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego m.in. z kinezjologii edukacyjnej, NLP, pedagogiki zabawy, doskonalenia zdolności poznawczych, treningu twórczości, choreoterapii, relaksacji i wizualizacji, terapii ręki, psychopatologii wieku dziecięcego, dramy stosowanej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.  Posiada certyfikat metody rozwijania funkcji poznawczych Instrumental Enrichment wg prof. R. Feuersteina. Jest autorką programów terapeutyczno-rozwojowych. Współpracuje z WODN w Łodzi prowadząc kursy i warsztaty dla nauczycieli. Aktywnie działa w Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Posiada tytuł Honorowego Członka PTD. Jest autorką ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w czytaniu "Czytam, rozumiem, wiem" /Wyd. RES POLONA 2002/ współautorką (z V. Woźniak) książek: "Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania" /Wyd. RES POLONA cz. I 2007, cz. II 2009/ oraz pakietu dydaktycznego - 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii /Wyd. Harmonia 2009/. Ma na swym koncie wiele wystąpień na konferencjach metodycznych i naukowych z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się.

bez zdjecia icon

mgr NATALIA BŁASZCZYŃSKA
pedagog, nauczyciel mianowany

Pedagog ze specjalnością pedagogiki korekcyjnej (Edukacja specjalna, pedagogika korekcyjna, UŁ 2005), zajmuje się diagnozę pedagogiczną, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, Psychomotorykę wg modelu belgijskiego Procus i Block oraz terapię Integracji Sensorycznej (Certyfikat PSTIS). Ukończyła podyplomowe studium arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, kurs analizy rysunku dzieci jako techniki pomocnej w pracy wychowawczej. W swojej pracy stosuje różnorodne metody takie jak muzykoterapia, terapia bajką, terapia przez sztukę oraz metodę ruchu rozwijającego Veroniki Scherborne. Ukończyła podyplomowe studia z projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wykorzystuje zdobyte umiejętności, tworząc autorskie pomoce dydaktyczne do terapii.

bez zdjecia icon

mgr MONIKA BUJNICKA
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Psycholog, terapeuta rodzinny. Ukończyła 2,5 letni kurs Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie, nadal uzupełnia wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej. Doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach zawodowych, m.in. diagnozy i terapii dzieci z ADHD, diagnozy dysleksji rozwojowej, poziom A z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, prowadzi terapię rodzin oraz konsultacje i porady dla uczniów i rodziców. Jest trenerem efektywnych technik uczenia się. Współpracuje z. przedszkolami i szkołami podstawowymi.

bez zdjecia icon

mgr MAGDALENA IGNACZAK
psycholog, pedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej oraz kursy doskonalące dotyczące pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, ADHD oraz wspomagania rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin.
Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i  uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci młodszych (0 - 3 lat) oraz zajęcia grupowe. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.
Posiada certyfikat SORE.

bez zdjecia icon

mgr  KAROLINA JURASZCZYK
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, a także szkolenia dotyczące pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, ADHD oraz wspomagania rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi. Posiada certyfikat SORE.

bez zdjecia icon

mgr KATARZYNA KRASOŃ
logopeda, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii, neurologopedii, surdologopedii, trzystopniowy kurs języka migowego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii mowy. W poradni prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

bez zdjecia icon

mgr  DOROTA  KRUPSKA-TOKARSKA
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Psycholog, specjalista wychowania i rozwoju (UŁ 1987). Po studiach ukończyła liczne szkolenia doskonalące umiejętności terapeutyczne, w tym cykl szkoleń z zakresu terapii rodzin i par w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
Posiada certyfikat Praktyka NLP. Ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej I i II stopnia oraz wiele kursów i warsztatów doskonalących prace z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 zajmuje się diagnozą niepowodzeń szkolnych, terapią rodzin, profilaktyką depresji wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzi zajęcia edukacyjno-rozwojowe. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.

 bez zdjecia icon

mgr EWA REIMSCHÜSSEL
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Psycholog (Uniwersytet Łódzki 1986), od 1998 r. studiuje Psychologię Procesu w Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie.Od 2003 r. jest psychoterapeutą Instytutu Psychologii Procesu, posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej, mediacji i warsztatów rozwoju osobistego pod stałą superwizją.

Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu oraz Stowarzyszenia Pomocy Dorosłym Ofiarom Nadużyć Seksualnych w Dzieciństwie "Koniec Milczenia" Działalność społeczną skierowaną na wprowadzanie osiągnięć Psychologii Procesu do życia społecznego rozwija w ramach Centrum Dialogu Społecznego przy IPP oraz w organizacjach pozarządowych wspierających zmiany w edukacji.

Pracowała w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ-zie w Łodzi w Poradni Dla Dzieci. Obecnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi oraz w Ośrodku Psychologii Procesu POPsfera w Łodzi, którego jest współzałożycielką. Ma doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz osobami dorosłymi. Na co dzień zajmuję się pracą z:

  • kłopotami wychowawczymi i kryzysami w rodzinie
  • dysleksją i trudnościami z uczeniem się u dzieci i dorosłych
  • depresją i lękami i zaburzeniami odżywiania u dzieci i dorosłych
  • nauczycielami i pedagogami nad rozwijaniem kompetencji wychowawczych

W prywatnym codziennym życiu jestem mężatką mam czworo dzieci uwielbiam śmiać się, śpiewać głośno z przyjaciółmi, włóczyć  po bazarach i słuchać historii "z życia".

bez zdjecia icon

mgr  VIOLETA  WOŹNIAK
pedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia podyplomowe pomocy psychologicznej /UAM w Poznaniu/, studia podyplomowe: Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia /WSHE w Brzegu -wydz. w Opolu/, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, jest dyplomowanym terapeutą metody dobrego startu, jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, ukończyła szkolenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej, pedagogiki zabawy, treningu twórczości, terapii ręki, psychopatologii wieku dziecięcego. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych i szkoleniowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
W poradni zajmuje się diagnozą i terapią niepowodzeń szkolnych. Prowadzi: zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla uczniów dyslektycznych w starszym wieku szkolnym, zajęcia profilaktyczne Metodą Dobrego Startu dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Jest inicjatorką przesiewowych badań profilaktycznych pod kątem ryzyka dysleksji.
Współpracuje z Wojewódzkim Oddziałem Doskonalenia Nauczycieli prowadząc kursy i warsztaty dla nauczycieli. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Polskiego stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jest współautorką (z D. Gmosińską) książki "Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania" /Wyd. RES POLONA 2007/.

Posiada certyfikat SORE.

 bez zdjecia icon

mgr  MARTA CIPISZEWSKA
psycholog, nauczyciel mianowany

Ukończyła kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami.

 bez zdjecia icon

mgr ANNA BUCZYŃSKA-CIESZYŃSKA
pedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii mowy. W poradni prowadzi zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 bez zdjecia icon

mgr  JOANNA  JAŚKIEWICZ-GIEJŁO
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Psycholog, terapeuta. Ukończyła kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych oraz trening twórczości. Kształci się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i par. Jest współautorką programu profilaktyczno-terapeutycznego "7 ścieżek do szkolnego sukcesu" realizowanego, w formie innowacji pedagogicznej, w łódzkich szkołach. W poradni zajmuje się diagnozą niepowodzeń szkolnych oraz terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia warsztatowe z zakresu technik efektywnego uczenia się, szybkiego czytania oraz zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W swojej pracy wykorzystuje elementy arteterapii. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.

 bez zdjecia icon

mgr  HONORATA KAŃSKA
psycholog, nauczyciel mianowany

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podsawowoych, Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi.

 bez zdjecia icon

mgr  URSZULA  KUJAWSKA - wolontariusz
pedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Pedagogika Korekcyjna (UŁ), Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Oligofrenopedagogika (UŁ), kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs Metody Dobrego Startu oraz szereg innych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Jest stałym członkiem zespołu orzekającego.

 bez zdjecia icon

mgr IWONA PACAŁOWSKA
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła kursy i warsztaty dotyczące pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalące umiejętności wychowawcze z wykorzystaniem technik NLP. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczno-pedagogiczną uczniów z trudnościami szkolnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli i dzieci. Współpracuje ze szkołami podstawowymi i przedszkolami.

 bez zdjecia icon

mgr  KATARZYNA  SZOPKA
psycholog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła podyplomowe studia doradztwa zawodowego, studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji (WSP Łódź) oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dotyczące wspomagania rozwoju osobowości dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szybkiego i skutecznego pomagania rodzinie ucznia, planowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną. Prowadzi zajęcia grupowe dla 6-latków.  Współpracuje ze szkołami podstawowymi i przedszkolami.

 bez zdjecia icon

mgr  JOANNA WÓJCICKA
pedagog, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pedagog i specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej, edukator.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi. Specjalizuje się w problematyce specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. Diagnozuje i prowadzi terapię dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji, Instytutem Edukacji Ustawicznej oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Jest współautorką gier edukacyjnych "Matematyczne rozgrywki", "Mnożę i dzielę" oraz publikacji "Polubić matematykę". Posiada certyfikat SORE.

 bez zdjecia icon

mgr ALEKSANDRA WERFEL
psycholog, nauczyciel kontraktowy

Prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz zajęcia grupowe dla dzieci.
Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.

bez zdjecia icon

mgr DOMINIKA DRYGASIEWICZ
logopeda, nauczyciel mianowany

Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog.
Wciąż poszerza swoje umiejętności poprzez doskonalenie zawodowe w różnych dziedzinach, m.in.: terapii behawioralnej, terapii ręki, psychomotoryki, logorytmiki.  
Pracuje metodą holistyczną, opierając się na współpracy z wieloma specjalistami.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców.

bez zdjecia icon

mgr EWA RYBKA-WIESZCZAK
psycholog, pedagog, nauczyciel stażysta

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.

bez zdjecia icon

mgr KATARZYNA BROT
pedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.
Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi również konsultacje dla rodziców. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.

bez zdjecia icon

mgr ANETA WÓJCIK
pedagog, nauczyciel kontraktowy

Zajmuje się terapią i diagnozą dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia grupowe dla dzieci. Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi.

 bez zdjecia icon

lek. med. HANNA KOCHAŃSKA

Specjalista psychiatrii dziecięcej, lekarz chorób dziecięcych.

Jest stałym członkiem Zespołu Orzekającego.

SEKRETARIAT:

bez zdjecia icon ANNA MAZGIEL
samodzielny referent
bez zdjecia icon ELŻBIETA WIKTOROWSKA
starszy referent

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek wtorek czwartek
w godzinach 8:00 - 19:00

środa piątek
w godzinach 8:00 - 18:00

KONTAKT:

ul. Hipoteczna 3/5
91-335 Łódź

telefon: 42 651 36 52
telefon/fax: 42 651 49 72
e-mail: kontakt@ppp1.elodz.edu.pl

2021  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1