Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zadania / Завдання

Zadania Poradni

Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu; efektem diagnozowania jest w szczególności:
  • wydanie opinii,
  • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na:
  • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:
   • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
   • terapii rodziny,
   • grup wsparcia,
   • prowadzenia mediacji,
   • interwencji kryzysowej,
   • warsztatów,
   • porad i konsultacji,
   • wykładów i prelekcji,
   • działalności informacyjno-szkoleniowej.
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, które polega w szczególności na:
  • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce pomocy w:
   • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
   • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
   • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, udzielającym w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  • udzielaniu wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zadania te realizowane są w szczególności w formie:
   • porad i konsultacji,
   • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
   • warsztatów,
   • grup wsparcia,
   • wykładów i prelekcji,
   • prowadzenia mediacji,
   • interwencji kryzysowej,
   • działalności informacyjno-szkoleniowej,
   • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
   • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
   • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
   • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
   • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Завдання Центру

До завдань центру входить зокрема:
1.діагностика дітей та підлітків, яка проводиться з метою визначення індивідуальних потреб у процесі розвитку та навчанні, а також індивідуальних психофізичних можливостей дітей та підлітків, пояснення їх функціонування з даною проблемою та шляхів її вирішення;     результатом діагностики є:
надання висновку,
надання рішення про необхідність спеціального навчання, реабілітаційно-виховних занять, обов'язкової однорічної індивідуальної дошкільної підготовки або індивідуального навчання дітей і підлітків,                  надання дітям і підліткам або дітям, підліткам і батькам безпосередньої психолого-педагогічної допомоги,
підтримка педагогів у роботі з дітьми, молоддю та батьками;
2.надання дітям, підліткам та батькам безпосередньої психолого-педагогічної допомоги, яка полягає зокрема у:
проведенні терапії для дітей, підлітків та їх сімей,
допомога батькам у виявленні та розвитку індивідуальних потреб розвитку та навчання, індивідуальних психофізичних здібностей дітей і підлітків, у вирішенні освітніх і виховних завдань;
психолого-педагогічна допомога надається у вигляді:
 індивідуальних або групових терапевтичних занять для дітей та підлітків,
 сімейна терапія,
 групи підтримки,
 врегулювання суперечек,
 кризова інтервенція,
 майстерні,
 поради та консультації,
 лекції та доповіді,
 інформаційна та навчальна діяльність.
3. реалізація профілактичних та виховних завдань підтримки освітньої та виховної функції дитячих садків, шкіл та установ, у тому числі підтримка педагогів у вирішенні дидактичних та виховних завдань, що полягає, зокрема, у:
надання підтримки вчителям, вихователям навчальних груп або спеціалістам, які надають психолого-педагогічну допомогу в закладі, а саме:
 визначення індивідуальних потреб розвитку та освіти, а також психофізичних можливостей дітей та підлітків, у тому числі визначення ризику виникнення специфічних труднощів у навчанні в учнів 1-3 класів початкової школи,
 планування та виконання завдань у сфері освітньо-професійного  консультування,
 розвиток інтересів і талантів учнів;
співпраця з дитячими садками, школами та установами щодо надання та організації цим закладам психолого-педагогічної допомоги
надання вчителям, вихователям навчальних груп або спеціалістам, які надають психолого-педагогічну допомогу в закладі, допомоги у вирішенні дидактичних і виховних завдань,
проведення заходів у сфері профілактики наркоманії та інших проблем дітей і підлітків,
проведення просвітницької роботи з питань охорони психічного здоров’я дітей та підлітків, батьків та педагогів,
забезпечення змістовної підтримки вчителів, вихователів навчальних груп та спеціалістів, які надають психолого-педагогічну допомогу в закладі;
o ці завдання реалізуються зокрема у вигляді:
 поради та консультації,
 участь у нарадах відповідно вчителів, вихователів навчальних груп та спеціалістів, які надають психолого-педагогічну допомогу в закладі,
 участь у засіданнях педагогічних рад,
 майстерні,
 групи підтримки,
 лекції та доповіді,
 пошук методів вирішення конфліктів,
 кризова інтервенція,
 інформаційна та навчальна діяльність,
 організація та функціонування мережі співробітництва та самоосвіти для вчителів, вихователів навчальних груп та спеціалістів психолого-педагогічної допомоги в закладі, які організовано співпрацюють з метою вдосконалення своєї роботи, зокрема шляхом обміну досвідом;
4. організація та проведення підтримки дитячих садків, шкіл та установ у виконанні завдань навчання, виховання та догляду; підтримка дитячих садків, шкіл і установ полягає в плануванні та проведенні заходів, спрямованих на підвищення якості роботи дитячих садків і шкіл.
o підтримка дитячих садків, шкіл та установ включає:
 допомога в діагностиці потреб дитячого садка, школи чи установи,
 визначення методів дій, що ведуть до задоволення потреб дитячого садка, школи чи установи,
 планування форм підтримки та їх реалізація,
 спільна оцінка ефектів та підготовка висновків від впровадження запланованих форм підтримки.
Свої завдання наш заклад виконує у співпраці з іншими консультаційними центрами, педагогічними центрами та педагогічними бібліотеками, а також неурядовими організаціями та іншими суб’єктами, що надають консультації та допомогу дітям і підліткам, батькам і вчителям.